ادارات

بخشداری خرم آباد

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با بخشداری خرم آباد تنکابن

           مازندران - تنکابن - کیلومتر 3 جاده تنکابن به خرم آباد - خیابان کبودکلایه     کدپستی :         46851-75979

           011-54210891

          011-54210891

       

بخشداری نشتا

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با بخشداری نشتا

           مازندران - نشتارود - خیابان اصلی نشتارود     کدپستی :         46851-75979

           011-54264661                            011-54264655

          011-54264664

       www.com

شیلات

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با شیلات تنکابن

           مازندران - تنکابن - کیلومتر 3 جاده تنکابن به خرم آباد - خیابان کبودکلایه     کدپستی :         46851-75979

           011-54271025                                       

          011-54271250

 

       www.shilat.com

 

مخابرات تنکابن

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با مخابرات تنکابن

           مازندران - تنکابن - سه راهی خرم آباد - ساختمان مخابرات       

           011-54220777                                 011-54230013

          011-54230555

       http://www.ict-tcm.ir

 

 

 

محیط زیست

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با محیط زیست تنکابن

           011-54271261                                             011-54271545

          011-54271545

 

       http://www.irandoe.org

منابع طبیعی تنکابن

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با منابع طبیعی تنکابن تنکابن

           مازندران - تنکابن - اسلام آباد - منابع طبیعی تنکابن     

           011-54272099                                       011-54274094

          011-54271274

 

       http://www.agr.ir

 

 

میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تنکابن

           مازندران - تنکابن - .............................

           011-54227233

          011-54221737

 

       http://www.iranmiras.ir

 

 

گاز

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با اداره گاز تنکابن

           مازندران - تنکابن - سه راه خرم آباد به سمت خرم آباد - بعد از پمپ بنزین

          011-54223533                                       011-54223532

          011-54223515

 

       http://www.nigc-mazandaran.ir

 

 

کمیته امداد امام خمینی تنکابن

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با کمیته امداد امام خمینی تنکابن

           مازندران - تنکابن - خیابان طالقانی - کمیته امداد امام خمینی تنکابن

           011-54225031                                           011-54225032                                    011-54223474

          011-54225046

       http://www.emdad.ir

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

موقعیت جغرافیایی و اطلاعات تماس با میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تنکابن

           مازندران - تنکابن - .............................

           011-54228459

          011-54239240

 

       http://www.iranmiras.ir

 

 

صفحه1 از4